Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja: 30 czerwca 2023 r.

Niniejsza Polityka prywatności opisuje nasze zasady i procedury dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania informacji użytkownika podczas korzystania z Usługi oraz informuje użytkownika o jego prawach do prywatności i o tym, w jaki sposób prawo chroni użytkownika.

Używamy danych osobowych użytkownika w celu świadczenia i ulepszania Usługi. Korzystając z Usługi, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie informacji zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

Interpretacja i definicje

Interpretacja

Wyrazy, których początkowa litera jest wielka, mają znaczenia określone w następujących warunkach. Poniższe definicje mają takie samo znaczenie niezależnie od tego, czy występują w liczbie pojedynczej czy mnogiej.

Definicje

Dla celów niniejszej Polityki prywatności:

Konto oznacza unikalne konto utworzone dla Użytkownika w celu uzyskania dostępu do Usługi lub jej części.

Firma (w niniejszej Umowie określana jako „Firma”, „My”, „Nas” lub „Nasz”) oznacza GPT Definity 2.0, 1 Raffles Place, Singapore, 048616 .

Dla celów RODO Spółka jest administratorem danych.

Pliki cookie to małe pliki, które są umieszczane na komputerze użytkownika, urządzeniu mobilnym lub innym urządzeniu przez witrynę internetową, zawierające między innymi szczegóły historii przeglądania tej witryny.

Kraj odnosi się do Wielkiej Brytanii

Administrator Danych, dla celów RODO (Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych), odnosi się do Spółki jako osoby prawnej, która samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania Danych Osobowych.

Urządzenie oznacza dowolne urządzenie, które może uzyskać dostęp do Usługi, takie jak komputer, telefon komórkowy lub tablet cyfrowy.

Fan Page na Facebooku to profil publiczny o nazwie GPT Definity 2.0 Strona FB specjalnie stworzony przez Spółkę w serwisie społecznościowym Facebook.

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Dla celów RODO, Dane Osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące Użytkownika, takie jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź więcej czynników związanych z tożsamością fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną.

Usługa odnosi się do Witryny.

Usługodawca oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która przetwarza dane w imieniu Spółki. Odnosi się do firm zewnętrznych lub osób fizycznych zatrudnionych przez Spółkę w celu ułatwienia korzystania z Usługi, świadczenia Usługi w imieniu Spółki, świadczenia usług związanych z Usługą lub pomagania Spółce w analizowaniu sposobu korzystania z Usługi. Dla celów RODO dostawcy usług są uważani za podmioty przetwarzające dane.

Zewnętrzna usługa mediów społeczności owych odnosi się do dowolnej witryny internetowej lub dowolnej witryny sieci społecznościowej, za pośrednictwem której Użytkownik może zalogować się lub utworzyć konto w celu korzystania z Usługi.

Dane dotyczące użytkowania odnoszą się do danych gromadzonych automatycznie, generowanych przez korzystanie z Usługi lub z samej infrastruktury Usługi (na przykład czas trwania wizyty na stronie).

Strona internetowa odwołuje się do GPT Definity 2.0, dostępnego pod adresem https://btcloophole.cloud

Użytkownik oznacza osobę fizyczną uzyskującą dostęp do Usługi lub korzystającą z niej albo spółkę lub inny podmiot prawny, w imieniu którego taka osoba fizyczna uzyskuje dostęp do Usługi lub z niej korzysta.

Zgodnie z RODO (Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych) użytkownik może być określany jako osoba, której dane dotyczą, lub jako użytkownik, ponieważ jest on osobą fizyczną korzystającą z Usługi.

Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych użytkownika

Rodzaje gromadzonych danych

Dane osobowe

Podczas korzystania z naszej Usługi możemy poprosić użytkownika o podanie nam pewnych danych osobowych, które mogą zostać wykorzystane do skontaktowania się z użytkownikiem lub jego identyfikacji. Dane osobowe mogą obejmować między innymi:

Adres e-mail

Imię i nazwisko

Numer telefonu

Dane użytkowania

Dane użytkowania

Dane dotyczące użytkowania są gromadzone automatycznie podczas korzystania z Usługi.

Dane o użytkowaniu mogą obejmować takie informacje, jak adres protokołu internetowego urządzenia użytkownika (np. adres IP), typ przeglądarki, wersja przeglądarki, odwiedzane strony naszej Usługi, godzina i data wizyty, czas spędzony na tych stronach, unikalne identyfikatory urządzeń i inne dane diagnostyczne.

Gdy użytkownik uzyskuje dostęp do Usługi za pośrednictwem urządzenia mobilnego, możemy automatycznie gromadzić pewne informacje, w tym między innymi rodzaj używanego urządzenia mobilnego, unikalny identyfikator urządzenia mobilnego, adres IP urządzenia mobilnego, mobilny system operacyjny, rodzaj używanej mobilnej przeglądarki internetowej, unikalne identyfikatory urządzeń i inne dane diagnostyczne.

Możemy również gromadzić informacje wysyłane przez przeglądarkę użytkownika za każdym razem, gdy odwiedza on naszą Usługę lub gdy uzyskuje do niej dostęp za pośrednictwem urządzenia mobilnego.

Technologie śledzenia i pliki cookie

Używamy plików cookie i podobnych technologii śledzenia do śledzenia aktywności w naszym Serwisie i przechowywania pewnych informacji. Stosowane technologie śledzenia to sygnały nawigacyjne, znaczniki i skrypty służące do gromadzenia i śledzenia informacji oraz do ulepszania i analizowania naszej Usługi.

Użytkownik może poinstruować swoją przeglądarkę, aby odrzucała wszystkie pliki cookie lub wskazywała, kiedy plik cookie jest wysyłany. Jeśli jednak użytkownik nie akceptuje plików cookie, może nie być w stanie korzystać z niektórych części naszej Usługi.

Pliki cookie mogą być „trwałe” lub „sesyjne”. Trwałe pliki cookie pozostają na komputerze osobistym lub urządzeniu mobilnym użytkownika po przejściu w tryb offline, natomiast sesyjne pliki cookie są usuwane natychmiast po zamknięciu przeglądarki internetowej. Dowiedz się więcej o plikach cookie: Wszystko o plikach cookie.

Używamy zarówno sesyjnych, jak i trwałych plików cookie do celów określonych poniżej:

Niezbędne pliki cookie

Typ: Pliki cookie sesji

Administrowany przez: Nas

Cel: Te pliki cookie są niezbędne do świadczenia użytkownikowi usług dostępnych za pośrednictwem Witryny i umożliwienia mu korzystania z niektórych jej funkcji. Pomagają one uwierzytelniać użytkowników i zapobiegać nieuczciwemu korzystaniu z kont użytkowników. Bez tych plików cookie usługi, o które prosiłeś, nie mogą być świadczone, a my używamy tych plików cookie wyłącznie w celu świadczenia tych usług.

Polityka plików cookie / Powiadomienie Akceptacja plików cookie

Typ: Trwałe pliki cookie

Administrowany przez: Nas

Cel: Te pliki cookie identyfikują, czy użytkownicy zaakceptowali korzystanie z plików cookie w Witrynie.

Funkcjonalne pliki cookie

Typ: Trwałe pliki cookie

Administrowany przez: Nas

Cel: Te pliki cookie umożliwiają nam zapamiętywanie wyborów dokonywanych przez użytkownika podczas korzystania z Witryny, takich jak zapamiętywanie danych logowania lub preferencji językowych. Celem tych plików cookie jest zapewnienie użytkownikowi bardziej spersonalizowanych doświadczeń i uniknięcie konieczności ponownego wprowadzania preferencji za każdym razem, gdy użytkownik korzysta z Witryny.

Śledzące i wydajnościowe pliki cookie

Typ: Trwałe pliki cookie

Administrowany przez: Strony trzecie

Cel: Te pliki cookie służą do śledzenia informacji o ruchu na stronie internetowej i sposobie korzystania z niej przez użytkowników. Informacje gromadzone za pośrednictwem tych plików cookie mogą bezpośrednio lub pośrednio identyfikować użytkownika jako indywidualnego użytkownika. Wynika to z faktu, że gromadzone informacje są zazwyczaj powiązane z pseudonimowym identyfikatorem powiązanym z urządzeniem używanym do uzyskiwania dostępu do Witryny. Możemy również wykorzystywać te pliki cookie do testowania nowych stron, funkcji lub nowych funkcji Witryny, aby sprawdzić, jak reagują na nie nasi użytkownicy.

Aby uzyskać więcej informacji na temat używanych przez nas plików cookie i wyborów dotyczących plików cookie, odwiedź naszą Politykę plików cookie lub sekcję Pliki cookie w naszej Polityce prywatności.

Wykorzystanie danych osobowych użytkownika

Spółka może wykorzystywać Dane Osobowe do następujących celów:

 • W celu świadczenia i utrzymywania naszej Usługi, w tym w celu monitorowania korzystania z naszej Usługi.
 • Zarządzanie Kontem Użytkownika: zarządzanie rejestracją Użytkownika jako użytkownika Usługi. Podane przez użytkownika dane osobowe mogą zapewnić mu dostęp do różnych funkcji Usługi dostępnych dla zarejestrowanego użytkownika.
 • W celu wykonania umowy: opracowanie, przestrzeganie i realizacja umowy zakupu produktów, przedmiotów lub usług zakupionych przez Użytkownika lub jakiejkolwiek innej umowy zawartej z nami za pośrednictwem Usługi.
 • Aby skontaktować się z Użytkownikiem: W celu skontaktowania się z Użytkownikiem za pośrednictwem wiadomości e-mail, połączeń telefonicznych, wiadomości SMS lub innych równoważnych form komunikacji elektronicznej, takich jak powiadomienia push aplikacji mobilnej dotyczące aktualizacji lub komunikatów informacyjnych związanych z funkcjonalnościami, produktami lub zakontraktowanymi usługami, w tym aktualizacjami zabezpieczeń, gdy jest to konieczne lub uzasadnione w celu ich wdrożenia.
 • Dostarczanie użytkownikowi wiadomości, ofert specjalnych i ogólnych informacji o innych oferowanych przez nas towarach, usługach i wydarzeniach, które są podobne do tych, które użytkownik już zakupił lub o które pytał, chyba że użytkownik zrezygnował z otrzymywania takich informacji.
 • Zarządzanie żądaniami użytkownika: Obsługa i zarządzanie żądaniami Użytkownika kierowanymi do nas.

Możemy udostępniać dane osobowe użytkownika w następujących sytuacjach:

 • Usługodawcom: Możemy udostępniać dane osobowe Użytkownika dostawcom usług w celu monitorowania i analizowania korzystania z naszej Usługi oraz kontaktowania się z Użytkownikiem.
 • W przypadku transferów biznesowych: Możemy udostępniać lub przekazywać dane osobowe Użytkownika w związku z lub podczas negocjacji dotyczących fuzji, sprzedaży aktywów Spółki, finansowania lub przejęcia całości lub części naszej działalności przez inną spółkę.
 • Podmiotom stowarzyszonym: Możemy udostępniać informacje Użytkownika naszym podmiotom stowarzyszonym, w którym to przypadku będziemy wymagać od tych podmiotów przestrzegania niniejszej Polityki prywatności. Podmioty stowarzyszone obejmują naszą spółkę dominującą i wszelkie inne spółki zależne, partnerów joint venture lub inne spółki, które kontrolujemy lub które znajdują się pod wspólną kontrolą z nami.
 • Z partnerami biznesowymi: Możemy udostępniać dane Użytkownika naszym partnerom biznesowym w celu oferowania Użytkownikowi określonych produktów, usług lub promocji.
 • Z innymi użytkownikami: gdy użytkownik udostępnia dane osobowe lub w inny sposób wchodzi w interakcje w obszarach publicznych z innymi użytkownikami, takie informacje mogą być przeglądane przez wszystkich użytkowników i mogą być publicznie rozpowszechniane na zewnątrz. Jeśli użytkownik wchodzi w interakcje z innymi użytkownikami lub rejestruje się za pośrednictwem usługi mediów społecznościowych innej firmy, jego kontakty w usłudze mediów społecznościowych innej firmy mogą zobaczyć imię i nazwisko, profil, zdjęcia i opis aktywności użytkownika. Podobnie inni użytkownicy będą mogli przeglądać opisy aktywności użytkownika, komunikować się z nim i przeglądać jego profil.

Przechowywanie danych osobowych użytkownika

Spółka będzie przechowywać dane osobowe użytkownika wyłącznie tak długo, jak będzie to konieczne do celów określonych w niniejszej Polityce prywatności. Będziemy przechowywać i wykorzystywać dane osobowe użytkownika w zakresie niezbędnym do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych (na przykład, jeśli będziemy zobowiązani do przechowywania danych użytkownika w celu zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa), rozstrzygania sporów i egzekwowania naszych umów prawnych i zasad.

Spółka zachowa również Dane o użytkowaniu do celów analizy wewnętrznej. Dane dotyczące użytkowania są zazwyczaj przechowywane przez krótszy okres czasu, z wyjątkiem sytuacji, gdy dane te są wykorzystywane w celu zwiększenia bezpieczeństwa lub poprawy funkcjonalności naszej Usługi lub gdy jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania tych danych przez dłuższy okres czasu.

Przekazywanie danych osobowych użytkownika

Informacje o użytkowniku, w tym Dane osobowe, są przetwarzane w biurach operacyjnych Spółki oraz w innych miejscach, w których znajdują się strony zaangażowane w przetwarzanie. Oznacza to, że informacje te mogą być przekazywane i przechowywane na komputerach znajdujących się poza stanem, prowincją, krajem lub inną jurysdykcją rządową Użytkownika, gdzie przepisy dotyczące ochrony danych mogą różnić się od przepisów obowiązujących w jurysdykcji Użytkownika.

Zgoda użytkownika na niniejszą Politykę prywatności, po której następuje przekazanie takich informacji, stanowi zgodę użytkownika na takie przekazanie.

Firma podejmie wszelkie niezbędne kroki w celu zapewnienia, że dane użytkownika są traktowane w sposób bezpieczny i zgodny z niniejszą Polityką prywatności, a żadne przekazywanie danych osobowych użytkownika nie będzie miało miejsca do organizacji lub kraju, chyba że istnieją odpowiednie kontrole, w tym bezpieczeństwo danych użytkownika i innych danych osobowych.

Ujawnianie danych osobowych użytkownika

Transakcje biznesowe

Jeśli Spółka uczestniczy w fuzji, przejęciu lub sprzedaży aktywów, dane osobowe Użytkownika mogą zostać przekazane. Powiadomimy użytkownika, zanim jego dane osobowe zostaną przekazane i zaczną podlegać innej Polityce prywatności.

Egzekwowanie prawa

W pewnych okolicznościach Spółka może być zobowiązana do ujawnienia Danych Osobowych Użytkownika, jeśli jest to wymagane przez prawo lub w odpowiedzi na ważne żądania organów publicznych (np. sądu lub agencji rządowej).

Inne wymogi prawne

Spółka może ujawnić Dane Osobowe Użytkownika w dobrej wierze, że takie działanie jest konieczne do:

 • Zgodność z obowiązkiem prawnym.
 • Ochrona i obrona praw lub własności Spółki.
 • Zapobieganie lub badanie możliwych wykroczeń związanych z Usługą.
 • Ochrona bezpieczeństwa osobistego Użytkowników Serwisu lub społeczeństwa.
 • Ochrona przed odpowiedzialnością prawną.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Bezpieczeństwo danych osobowych użytkownika jest dla nas ważne, ale należy pamiętać, że żadna metoda transmisji przez Internet ani metoda elektronicznego przechowywania danych nie jest w 100% bezpieczna. Chociaż staramy się wykorzystywać komercyjnie akceptowalne środki w celu ochrony danych osobowych użytkownika, nie możemy zagwarantować ich całkowitego bezpieczeństwa.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych użytkownika

Usługodawcy mają dostęp do Danych Osobowych Użytkownika wyłącznie w celu wykonywania swoich zadań w imieniu Spółki i są zobowiązani do nieujawniania ani niewykorzystywania ich w żadnym innym celu.

Analityka

Możemy korzystać z usług zewnętrznych dostawców usług w celu monitorowania i analizowania korzystania z naszej Usługi.

Google Analytics

Google Analytics to usługa analityki internetowej oferowana przez Google, która śledzi i raportuje ruch w witrynie. Google wykorzystuje zebrane dane do śledzenia i monitorowania korzystania z naszej Usługi. Dane te są udostępniane innym usługom Google. Google może wykorzystywać zebrane dane do kontekstualizacji i personalizacji reklam własnej sieci reklamowej.

Użytkownik może zrezygnować z udostępniania Google Analytics swojej aktywności w Serwisie, instalując dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics. Dodatek uniemożliwia skryptom JavaScript Google Analytics (ga.js, analytics.js i dc.js) udostępnianie Google Analytics informacji o aktywności odwiedzających.

Więcej informacji na temat praktyk Google w zakresie ochrony prywatności można znaleźć na stronie internetowej Google Privacy & Terms: https://policies.google.com/privacy.

Hotjar

Z ich polityką prywatności można zapoznać się na stronie https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/

Marketing e-mailowy

Możemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika do kontaktowania się z nim w celu przesyłania mu biuletynów, materiałów marketingowych lub promocyjnych oraz innych informacji, które mogą go zainteresować. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania od nas jakiejkolwiek lub wszystkich tych wiadomości, korzystając z łącza do rezygnacji z subskrypcji lub instrukcji podanych w każdej wysłanej przez nas wiadomości e-mail lub kontaktując się z nami.

Możemy korzystać z usług dostawców usług e-mail marketingu w celu zarządzania i wysyłania wiadomości e-mail do użytkownika.

Mailchimp

Mailchimp to usługa e-mail marketingu świadczona przez The Rocket Science Group LLC.

Aby uzyskać więcej informacji na temat praktyk ochrony prywatności Mailchimp, odwiedź ich politykę prywatności: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

AWeber

AWeber to usługa wysyłania wiadomości e-mail świadczona przez AWeber Communications.

Aby uzyskać więcej informacji na temat praktyk ochrony prywatności AWeber, odwiedź ich politykę prywatności: https://www.aweber.com/privacy.htm

GetResponse

GetResponse to usługa wysyłania wiadomości e-mail świadczona przez GetResponse.

Aby uzyskać więcej informacji na temat praktyk GetResponse w zakresie ochrony prywatności, odwiedź ich politykę prywatności: https://www.getresponse.com/legal/privacy.html.

Użytkowanie, wydajność i inne

Możemy korzystać z usług zewnętrznych dostawców usług w celu zapewnienia lepszego ulepszania naszej Usługi.

Niewidoczna reCAPTCHA

Korzystamy z niewidzialnej usługi captcha o nazwie reCAPTCHA. reCAPTCHA jest obsługiwana przez Google.

Usługa reCAPTCHA może zbierać informacje od użytkownika i z jego urządzenia w celach bezpieczeństwa.

Informacje gromadzone przez reCAPTCHA są przechowywane zgodnie z Polityką prywatności Google: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

Prywatność RODO

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO

Możemy przetwarzać Dane Osobowe pod następującymi warunkami:

 • Zgoda: Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
 • Wykonanie umowy: Podanie Danych Osobowych jest niezbędne do wykonania umowy zawartej z Użytkownikiem i/lub zobowiązań przedumownych.
 • Zobowiązania prawne: Przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega Spółka.
 • Żywotne interesy: Przetwarzanie Danych Osobowych jest konieczne w celu ochrony żywotnych interesów Użytkownika lub innej osoby fizycznej.
 • Interes publiczny: Przetwarzanie Danych Osobowych jest związane z zadaniem wykonywanym w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Spółce.
 • Uzasadnione interesy: Przetwarzanie Danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę.

W każdym przypadku Spółka chętnie pomoże wyjaśnić konkretną podstawę prawną, która ma zastosowanie do przetwarzania, a w szczególności, czy podanie Danych Osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym, czy też wymogiem niezbędnym do zawarcia umowy.

Prawa użytkownika wynikające z RODO

Spółka zobowiązuje się do zachowania poufności Danych osobowych Użytkownika i zagwarantowania mu możliwości korzystania z przysługujących mu praw.

Użytkownik ma prawo, zgodnie z niniejszą Polityką prywatności i przepisami prawa, jeśli znajduje się na terenie UE, do:

 • Żądanie dostępu do swoich danych osobowych. Prawo do dostępu, aktualizacji lub usunięcia informacji, które posiadamy na temat użytkownika. W miarę możliwości użytkownik może uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, zaktualizować je lub zażądać ich usunięcia bezpośrednio w sekcji ustawień konta. Jeśli nie jesteś w stanie wykonać tych czynności samodzielnie, skontaktuj się z nami, aby uzyskać pomoc. Umożliwia to również użytkownikowi otrzymanie kopii przechowywanych przez nas jego danych osobowych.
 • Żądania korekty danych osobowych, które przechowujemy na temat użytkownika. Użytkownik ma prawo do poprawienia wszelkich niekompletnych lub niedokładnych informacji, które posiadamy na jego temat.
 • Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych użytkownika. Prawo to przysługuje w przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania przez nas danych jest uzasadniony interes, a szczególna sytuacja użytkownika sprawia, że chce on sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas jego danych osobowych na tej podstawie. Użytkownik ma również prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas jego danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego.
 • Żądanie usunięcia danych osobowych. Użytkownik ma prawo zażądać od nas usunięcia danych osobowych, jeśli nie ma uzasadnionego powodu do ich dalszego przetwarzania.
 • Zażądać przeniesienia swoich danych osobowych. Udostępnimy użytkownikowi lub wybranej przez niego osobie trzeciej dane osobowe użytkownika w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Należy pamiętać, że prawo to ma zastosowanie wyłącznie do zautomatyzowanych informacji, na których wykorzystanie użytkownik początkowo wyraził zgodę lub w przypadku których wykorzystaliśmy te informacje w celu wykonania umowy z użytkownikiem.
 • Wycofać swoją zgodę. Użytkownik ma prawo do wycofania zgody na wykorzystywanie jego danych osobowych. Jeśli użytkownik wycofa swoją zgodę, możemy nie być w stanie zapewnić mu dostępu do określonych funkcji Usługi.

Korzystanie z praw do ochrony danych wynikających z RODO

Użytkownik może skorzystać ze swoich praw dostępu, sprostowania, anulowania i sprzeciwu, kontaktując się z nami. Należy pamiętać, że przed udzieleniem odpowiedzi na takie żądania możemy poprosić użytkownika o zweryfikowanie jego tożsamości. Jeśli użytkownik złoży wniosek, dołożymy wszelkich starań, aby odpowiedzieć jak najszybciej.

Użytkownik ma prawo złożyć skargę do organu ochrony danych w związku z gromadzeniem i wykorzystywaniem przez nas jego danych osobowych. Aby uzyskać więcej informacji, jeśli użytkownik znajduje się w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), należy skontaktować się z lokalnym organem ochrony danych w EOG.

Fan Page na Facebooku

Administrator danych dla fanpage’a na Facebooku

Spółka jest Administratorem Danych Osobowych Użytkownika gromadzonych podczas korzystania z Usługi. Jako operator Fan Page na Facebooku, Spółka i operator sieci społecznościowej Facebook są Współadministratorami.

Spółka zawarła umowy z Facebookiem, które określają między innymi warunki korzystania z Fan Page na Facebooku. Warunki te są w większości oparte na Warunkach korzystania z usługi Facebooka: https://www.facebook.com/terms.php

Więcej informacji na temat zarządzania danymi osobowymi przez Facebook można znaleźć w Polityce prywatności Facebooka pod adresem https://www.facebook.com/policy.php lub kontaktując się z Facebookiem online lub pocztą: Facebook, Inc. ATTN, Privacy Operations, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, Stany Zjednoczone.

Facebook Insights

Korzystamy z funkcji Facebook Insights w związku z prowadzeniem Fan Page na Facebooku i na podstawie RODO, w celu uzyskania zanonimizowanych danych statystycznych o Naszych użytkownikach.

W tym celu Facebook umieszcza plik cookie na urządzeniu użytkownika odwiedzającego nasz fanpage na Facebooku. Każdy plik cookie zawiera unikalny kod identyfikacyjny i pozostaje aktywny przez okres dwóch lat, chyba że zostanie usunięty przed upływem tego okresu.

Facebook otrzymuje, rejestruje i przetwarza informacje przechowywane w pliku cookie, w szczególności gdy użytkownik odwiedza usługi Facebooka, usługi świadczone przez innych członków strony fanowskiej Facebooka oraz usługi innych firm korzystających z usług Facebooka.

Więcej informacji na temat praktyk Facebooka w zakresie ochrony prywatności można znaleźć w Polityce prywatności Facebooka tutaj: https://www.facebook.com/full_data_use_policy.

Twoje prawa do prywatności w Kalifornii (kalifornijskie prawo Shine the Light)

Zgodnie z kalifornijskim kodeksem cywilnym, sekcja 1798 (kalifornijskie prawo Shine the Light), mieszkańcy Kalifornii utrzymujący z nami relacje biznesowe mogą raz w roku poprosić o informacje na temat udostępniania ich danych osobowych stronom trzecim w celach marketingu bezpośredniego.

Jeśli chcesz poprosić o więcej informacji zgodnie z kalifornijskim prawem Shine the Light i jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, możesz skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej.

Kalifornijskie prawa do prywatności dla nieletnich użytkowników (sekcja 22581 kalifornijskiego kodeksu biznesu i zawodów)

Sekcja 22581 kalifornijskiego Kodeksu Biznesu i Zawodów zezwala mieszkańcom Kalifornii w wieku poniżej 18 lat, którzy są zarejestrowanymi użytkownikami witryn, usług lub aplikacji internetowych, na żądanie i uzyskanie usunięcia treści lub informacji, które opublikowali publicznie.

Aby zażądać usunięcia takich danych, jeśli użytkownik jest mieszkańcem Kalifornii, może skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej i podać adres e-mail powiązany z jego kontem.

Należy pamiętać, że żądanie użytkownika nie gwarantuje całkowitego lub kompleksowego usunięcia treści lub informacji opublikowanych online oraz że prawo może nie zezwalać lub wymagać usunięcia w pewnych okolicznościach.

Linki do innych stron internetowych

Nasza usługa może zawierać łącza do innych stron internetowych, które nie są przez nas obsługiwane. Jeśli użytkownik kliknie łącze strony trzeciej, zostanie przekierowany do witryny tej strony trzeciej. Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności każdej odwiedzanej witryny.

Nie mamy żadnej kontroli i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści, politykę prywatności lub praktyki stron lub usług stron trzecich.

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Od czasu do czasu możemy aktualizować naszą Politykę prywatności. Powiadomimy użytkownika o wszelkich zmianach, publikując nową Politykę prywatności na tej stronie.

Poinformujemy Użytkownika za pośrednictwem wiadomości e-mail i/lub wyraźnego powiadomienia w naszym Serwisie, zanim zmiana wejdzie w życie i zaktualizujemy datę „Ostatniej aktualizacji” u góry niniejszej Polityki Prywatności.

Zaleca się okresowe sprawdzanie niniejszej Polityki prywatności pod kątem wszelkich zmian. Zmiany niniejszej Polityki prywatności wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na tej stronie.

Kontakt z nami

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności, można się z nami skontaktować:

E-mail: info[at]btcloophole.app

Odwiedzając tę stronę w naszym serwisie: https://btcloophole.cloud

Pod numerem telefonu: +65 6808 5888