Oświadczenie

Ostatnia aktualizacja: 30 czerwca 2023 r.

Interpretacja i definicje

Interpretacja

Wyrazy, których początkowa litera jest wielka, mają znaczenia określone w następujących warunkach. Poniższe definicje mają takie samo znaczenie niezależnie od tego, czy występują w liczbie pojedynczej czy mnogiej.

Definicje

Dla celów niniejszego Zastrzeżenia:

  • Firma (w niniejszej Polityce plików cookie określana jako „Firma”, „My”, „Nas” lub „Nasz”) odnosi się do GPT XP Serax, 1 Raffles Place, Singapore, 048616 .
  • Użytkownik oznacza odpowiednio Użytkownika, osobę fizyczną uzyskującą dostęp do Usługi lub spółkę bądź inny podmiot prawny, w imieniu którego taka osoba fizyczna uzyskuje dostęp do Usługi lub z niej korzysta.
  • Strona internetowa odsyła do https://btcloophole.cloud (GPT Serax V2).
  • Usługa odnosi się do Witryny.

Oświadczenie

Informacje zawarte w Serwisie służą wyłącznie ogólnym celom informacyjnym.

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub pominięcia w treści Serwisu.

W żadnym wypadku Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szczególne, bezpośrednie, pośrednie, wtórne lub przypadkowe szkody lub jakiekolwiek inne szkody, niezależnie od tego, czy wynikają one z umowy, zaniedbania lub innych czynów niedozwolonych, powstałych w wyniku lub w związku z korzystaniem z Usługi lub jej zawartości. Spółka zastrzega sobie prawo do dodawania, usuwania lub modyfikowania zawartości Serwisu w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia.

Spółka nie gwarantuje, że Usługa jest wolna od wirusów lub innych szkodliwych elementów.

Zastrzeżenie dotyczące linków zewnętrznych

Usługa może zawierać łącza do zewnętrznych stron internetowych, które nie są dostarczane ani utrzymywane przez Spółkę lub w jakikolwiek sposób z nią powiązane.

Należy pamiętać, że Spółka nie gwarantuje dokładności, trafności, aktualności ani kompletności jakichkolwiek informacji na tych zewnętrznych stronach internetowych.

Wyłączenie odpowiedzialności za błędy i pominięcia

Informacje podane przez Serwis służą wyłącznie jako ogólne wytyczne w kwestiach będących przedmiotem zainteresowania. Nawet jeśli Spółka podejmie wszelkie środki ostrożności, aby zapewnić, że zawartość Usługi jest zarówno aktualna, jak i dokładna, mogą wystąpić błędy. Ponadto, biorąc pod uwagę zmieniający się charakter przepisów, zasad i regulacji, mogą wystąpić opóźnienia, pominięcia lub nieścisłości w informacjach zawartych w Serwisie.

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub pominięcia ani za wyniki uzyskane w wyniku wykorzystania tych informacji.

Zastrzeżenie dotyczące dozwolonego użytku

Spółka może wykorzystywać materiały chronione prawem autorskim, które nie zawsze zostały wyraźnie autoryzowane przez właściciela praw autorskich. Spółka udostępnia takie materiały do celów krytyki, komentowania, informowania, nauczania, stypendiów lub badań.

Spółka uważa, że stanowi to „dozwolony użytek” wszelkich takich materiałów chronionych prawem autorskim, zgodnie z sekcją 107 amerykańskiego prawa autorskiego.

Jeśli użytkownik chce wykorzystać materiały chronione prawem autorskim z Usługi do własnych celów, które wykraczają poza dozwolony użytek, musi uzyskać zgodę właściciela praw autorskich.

Wyrażone poglądy Zastrzeżenie

Serwis może zawierać poglądy i opinie, które są poglądami i opiniami autorów i niekoniecznie odzwierciedlają oficjalną politykę lub stanowisko jakiegokolwiek innego autora, agencji, organizacji, pracodawcy lub spółki, w tym Spółki.

Komentarze publikowane przez użytkowników są ich wyłączną odpowiedzialnością, a użytkownicy biorą na siebie pełną odpowiedzialność za wszelkie zniesławienia lub spory sądowe, które wynikają z czegoś napisanego w komentarzu lub jako bezpośredni rezultat czegoś napisanego w komentarzu. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za komentarze publikowane przez użytkowników i zastrzega sobie prawo do usunięcia każdego komentarza z dowolnego powodu.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje zawarte w Serwisie są dostarczane przy założeniu, że Spółka nie jest zaangażowana w świadczenie usług prawnych, księgowych, podatkowych lub innych profesjonalnych porad i usług. W związku z tym nie należy go używać jako substytutu konsultacji z profesjonalnymi doradcami księgowymi, podatkowymi, prawnymi lub innymi kompetentnymi doradcami.

W żadnym wypadku Spółka ani jej dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szczególne, przypadkowe, pośrednie lub wtórne szkody wynikające z lub w związku z dostępem lub korzystaniem lub niemożnością uzyskania dostępu lub korzystania z Usługi.

Zastrzeżenie „Używaj na własne ryzyko”

Wszystkie informacje zawarte w Serwisie są dostarczane w stanie, w jakim się znajdują, bez gwarancji kompletności, dokładności, terminowości lub wyników uzyskanych w wyniku korzystania z tych informacji, a także bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej, w tym między innymi gwarancji wykonania, przydatności handlowej i przydatności do określonego celu.

Spółka nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika ani innych osób za jakiekolwiek decyzje lub działania podjęte w oparciu o informacje podane przez Usługę ani za jakiekolwiek szkody wtórne, szczególne lub podobne, nawet jeśli została poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód.

ZASTRZEŻENIE DOTYCZĄCE INWESTYCJI WYSOKIEGO RYZYKA

’GPT XP Serax′ (’GPT XP Serax′) umożliwia swoim użytkownikom (zwanym dalej: „Użytkownikiem” lub „Użytkownikami”) handel inwestycjami o charakterze wysoce spekulacyjnym, które wiążą się ze znacznym ryzykiem straty. Taki handel nie jest odpowiedni dla wszystkich inwestorów, więc użytkownicy muszą upewnić się, że w pełni rozumieją ryzyko przed rozpoczęciem handlu. „GPT XP Serax” nie zarządza ani nie oferuje żadnych porad prawnych, podatkowych, księgowych ani inwestycyjnych ani rekomendacji dotyczących przydatności, rentowności, strategii inwestycyjnej ani innych kwestii tego typu.

Wszyscy Użytkownicy i potencjalni Użytkownicy powinni uważnie zapoznać się z poniższymi Informacjami o Ryzyku i ostrzeżeniami zawartymi w tym dokumencie, przed złożeniem wniosku do 'GPT XP Serax′ o korzystanie z jego oprogramowania i przed rozpoczęciem handlu na różnych rynkach finansowych przy użyciu różnych instrumentów finansowych. Należy jednak zauważyć, że niniejszy dokument nie może ujawniać ani wyjaśniać wszystkich zagrożeń i innych istotnych aspektów związanych z handlem na rynku Forex, kontraktami CFD i kryptowalutami. Powiadomienie miało na celu ogólne wyjaśnienie charakteru ryzyka związanego z transakcjami na rynku Forex, kontraktami CFD i kryptowalutami w uczciwy i niewprowadzający w błąd sposób.

ZE WZGLĘDU NA CHARAKTER HANDLU WYSOKIEGO RYZYKA, „GPT Serax V2” WYRAŹNIE NIE UDZIELA ŻADNYCH WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH GWARANCJI ANI GWARANCJI, ŻE UŻYTKOWNICY OSIĄGNĄ JAKIEKOLWIEK ZYSK LUB ŻE UŻYTKOWNICY NIE STRACI ŻADNYCH LUB WSZYSTKICH ZŁOŻONYCH ŚRODKÓW INWESTYCYJNYCH.
Handel na rynku Forex, kontraktami CFD i kryptowalutami jest BARDZO SPEKULATYWNY I WYSOKIE RYZYKO i nie jest odpowiedni dla wszystkich członków społeczeństwa, ale tylko dla tych inwestorów, którzy…:

(a) Rozumieją i są gotowi podjąć związane z tym ryzyko ekonomiczne, prawne i inne.

(b) Biorąc pod uwagę ich osobistą sytuację finansową, zasoby finansowe, styl życia i zobowiązania, są w stanie finansowo przyjąć utratę całej inwestycji.

(c) Posiadać wiedzę umożliwiającą zrozumienie handlu na rynku Forex, kontraktami CFD i kryptowalutami oraz aktywów i rynków bazowych.

„GPT XP Serax” nie będzie udzielać Użytkownikom żadnych porad dotyczących rynku Forex, kontraktów CFD i kryptowalut, bazowych aktywów i rynków, ani nie będzie wydawać jakichkolwiek rekomendacji inwestycyjnych. Jeśli więc użytkownik nie rozumie związanego z tym ryzyka, powinien zasięgnąć porady i konsultacji u niezależnego doradcy finansowego. Jeśli użytkownik nadal nie rozumie ryzyka związanego z handlem na rynku Forex, kontraktami CFD i kryptowalutami, nie powinien w ogóle handlować.

Forex, CFD i kryptowaluty są pochodnymi instrumentami finansowymi, których wartość wynika z cen aktywów/rynków bazowych, do których się odnoszą (na przykład: waluty, indeksy giełdowe, akcje, metale, kontrakty futures na indeksy, kontrakty forward itp.) Dlatego ważne jest, aby użytkownik rozumiał ryzyko związane z handlem odpowiednimi aktywami bazowymi/rynkiem, ponieważ wahania cen aktywów bazowych/rynku wpłyną na rentowność jego transakcji.

Niektóre z takich zagrożeń obejmują

Zmienność – Zmiany cen aktywów/rynków bazowych mogą być zmienne i nieprzewidywalne. Będzie to miało bezpośredni wpływ na zyski i straty użytkownika. Zrozumienie zmienności rynku bazowego pomoże użytkownikom określić, jak handlować i ile są skłonni stracić.

Huśtawki rynkowe – Huśtawka to nagłe przesunięcie ceny aktywów bazowych z jednego poziomu na drugi. Różne czynniki mogą prowadzić do powstawania luk (na przykład wydarzenia gospodarcze lub ogłoszenia rynkowe), a luki mogą występować zarówno wtedy, gdy rynek bazowy jest otwarty, jak i wtedy, gdy jest zamknięty. Gdy czynniki te występują, gdy rynek bazowy jest zamknięty, cena rynku bazowego po jego ponownym otwarciu (a zatem nasza cena pochodna) może znacznie różnić się od ceny zamknięcia, bez możliwości zamknięcia transakcji pomiędzy nimi. „Gapping” może skutkować znaczną stratą (lub zyskiem).

Płynność rynku – Na ceny Forex, CFD i kryptowalut będą miały wpływ, między innymi, zmieniające się relacje podaży i popytu, programy i polityki rządowe, rolne, handlowe i handlowe, krajowe i międzynarodowe wydarzenia polityczne i gospodarcze oraz dominujące cechy psychologiczne danego rynku, a niektóre aktywa bazowe Forex, CFD i kryptowaluty mogą nie stać się natychmiast płynne w wyniku zmniejszonego popytu na aktywa bazowe. Tak więc warunki rynkowe mogą ulec znacznej zmianie w bardzo krótkim czasie, a zatem w pewnych warunkach rynkowych realizacja zlecenia użytkownika może być niemożliwa, co prowadzi do strat.

Rozumie się, że jeśli chodzi o handel walutami, mogą wystąpić sytuacje, ruchy i / lub warunki występujące w weekend, na początku tygodnia lub w ciągu dnia po opublikowaniu istotnych danych makroekonomicznych, wiadomości gospodarczych lub politycznych, które powodują, że rynki walutowe otwierają się z poziomami cen, które mogą znacznie różnić się od poprzednich cen.

* OSTRZEŻENIE O INWESTYCJACH WYSOKIEGO RYZYKA

Handel na rynku Forex, kontraktami CFD i kryptowalutami wiąże się z ryzykiem utraty inwestycji. Niniejsze Ostrzeżenie o Ryzyku nie może i nie ujawnia wszystkich ryzyk i innych istotnych aspektów handlu opcjami i instrumentami pochodnymi. Nie powinieneś spekulować kapitałem, na którego utratę nie możesz sobie pozwolić. Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z Regulaminem naszej witryny i Polityką prywatności przed rozpoczęciem korzystania z naszej usługi.

Kontakt z nami

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszego Zastrzeżenia, Użytkownik może skontaktować się z nami:

  • E-mail: info[at]btcloophole.app
  • Odwiedzając tę stronę w naszym serwisie: https://btcloophole.cloud
  • Telefonicznie: +65 6808 5888