Vastutusnõue

Viimati uuendatud: juuni 30, 2023

Tõlgendamine ja mõisted

Suuline tõlge

Sõnadel, mille algustäht on suurtähtedega, on järgmistel tingimustel määratletud tähendus. Järgmistel mõistetel on sama tähendus, olenemata sellest, kas nad esinevad ainsuses või mitmuses.

Määratlused

Käesoleva vastutuse välistamise eesmärgil:

  • Ettevõte (käesolevas küpsiste poliitikas viidatud kui “Ettevõte”, “Meie”, “Meie” või “Meie”) viitab aadressile GPT XP Serax, 1 Raffles Place, Singapore, 048616 .
  • Teie tähendab kasutajat, teenust kasutavat isikut või ettevõtet või muud juriidilist isikut, kelle nimel selline isik teenusele juurde pääseb või seda kasutab, olenevalt sellest, kuidas see on kohaldatav.
  • Veebisait viitab aadressile https://btcloophole.cloud (GPT Serax V2).
  • Teenus viitab veebisaidile.

Vastutusnõue

Teenuses sisalduv teave on mõeldud ainult üldiseks teavitamiseks.

Ettevõte ei vastuta Teenuse sisus esinevate vigade või puuduste eest.

Ühelgi juhul ei vastuta ettevõte mis tahes erilise, otsese, kaudse, kaudse või juhusliku kahju või mis tahes kahju eest, mis tuleneb teenuse või teenuse sisu kasutamisest või sellega seoses, olenemata sellest, kas tegemist on lepingu, hooletuse või muu deliktiga. Ettevõte jätab endale õiguse lisada, kustutada või muuta teenuse sisu igal ajal ilma eelneva etteteatamiseta.

Ettevõte ei garanteeri, et Teenus on vaba viirustest või muudest kahjulikest komponentidest.

Välislingid Vastutusest loobumine

Teenus võib sisaldada linke välistele veebisaitidele, mida ei paku ega halda ettevõte ega ole sellega mingil viisil seotud.

Pange tähele, et ettevõte ei garanteeri nendel välistel veebisaitidel oleva teabe täpsust, asjakohasust, ajakohasust või täielikkust.

Vead ja väljajätmised Vastutusest loobumine

Teenistuse poolt esitatud teave on mõeldud üksnes üldiseks suuniseks huvipakkuvate küsimuste kohta. Isegi kui ettevõte võtab kõik ettevaatusabinõud, et tagada teenuse sisu ajakohasus ja täpsus, võib esineda vigu. Lisaks sellele võib teenuses sisalduvas teabes olla viivitusi, puudusi või ebatäpsusi, arvestades seaduste, eeskirjade ja määruste muutumist.

Ettevõte ei vastuta mis tahes vigade või puuduste eest ega selle teabe kasutamisel saadud tulemuste eest.

Õiglase kasutuse vastuväide

Ettevõte võib kasutada autoriõigusega kaitstud materjali, mis ei ole alati autoriõiguse omaniku poolt eraldi lubatud. Ettevõte teeb sellise materjali kättesaadavaks kriitika, kommentaaride, uudiste kajastamise, õpetamise, teadustöö või uurimistöö eesmärgil.

Ettevõte usub, et tegemist on sellise autoriõigusega kaitstud materjali “õiglase kasutamisega”, nagu on sätestatud Ameerika Ühendriikide autoriõiguse seaduse paragrahvis 107.

Kui soovite kasutada Teenuse autoriõigusega kaitstud materjale oma eesmärkidel, mis lähevad kaugemale õiglasest kasutamisest, peate hankima loa autoriõiguse omanikult.

Väljendatud seisukohad Vastutusest loobumine

Teenus võib sisaldada autorite seisukohti ja arvamusi, mis ei pruugi kajastada ühegi teise autori, asutuse, organisatsiooni, tööandja või ettevõtte, sealhulgas ettevõtte ametlikku poliitikat või seisukohta.

Kasutajate poolt avaldatud kommentaarid on nende ainuvastutus ja kasutajad võtavad täieliku vastutuse, vastutuse ja süü mis tahes laimamise või kohtuvaidluse eest, mis tuleneb kommentaaris kirjutatust või mille otseseks tagajärjeks on midagi, mis on kirjutatud kommentaaris. Ettevõte ei vastuta kasutajate avaldatud kommentaaride eest ja jätab endale õiguse kustutada mis tahes kommentaare mis tahes põhjusel.

Vastutuse välistamine

Teenusel esitatud teave on esitatud tingimusel, et ettevõte ei tegele siinkohal juriidilise, raamatupidamis-, maksu- või muu professionaalse nõustamise ja teenuste osutamisega. Seega ei tohiks seda kasutada professionaalse raamatupidamise, maksu-, õigus- või muu pädeva nõustajaga konsulteerimise asemel.

Ühelgi juhul ei vastuta ettevõte või selle tarnijad mis tahes eriliste, juhuslike, kaudsete või kaudsete kahjude eest, mis tulenevad teie juurdepääsust või kasutamisest või teenuse kasutamise võimatusest või sellega seoses.

“Kasutage omal vastutusel” Vastutusest loobumine

Kogu teave Teenuses on esitatud “nii nagu see on”, ilma igasuguse garantiita selle teabe täielikkuse, täpsuse, õigeaegsuse või selle teabe kasutamisel saadud tulemuste kohta ning ilma igasuguse otsese või kaudse garantiita, sealhulgas, kuid mitte ainult, garantiid toimivuse, kaubeldavuse ja sobivuse kohta konkreetseks otstarbeks.

Ettevõte ei vastuta Teie ega kellegi teise ees mis tahes otsuse või tegevuse eest, mis on tehtud Teenuse poolt antud teabele tuginedes, ega mis tahes kaudsete, eriliste või sarnaste kahjude eest, isegi kui Teid on teavitatud selliste kahjude võimalikkusest.

KÕRGE RISKIGA INVESTEERINGUTEST LOOBUMINE

„GPT Serax V2” („GPT Serax V2”) võimaldab selle kasutajatel (edaspidi „kasutaja“ või „kasutajad“) kaubelda väga spekulatiivsete investeeringutega, millega kaasneb märkimisväärne kahjumi oht. Selline kauplemine ei sobi kõigile investoritele, seega peavad kasutajad tagama, et nad enne kauplemist täielikult mõistavad riske. „GPT Serax V2” ei halda ega paku juriidilist, maksu-, raamatupidamis- ega investeerimisnõustamist ega soovitust sobivuse, kasumlikkuse, investeerimisstrateegia või muude sedalaadi küsimuste kohta.

Kõik kasutajad ja potentsiaalsed kasutajad peaksid hoolikalt läbi lugema järgmise käesolevas dokumendis sisalduva riskide avalikustamise ja hoiatused, enne kui taotlevad „GPT XP Serax” selle tarkvara kasutamist ja enne kui alustavad kauplemist erinevatel finantsturgudel, kasutades erinevaid finantsinstrumente. Siiski märgitakse, et käesolevas dokumendis ei saa ega saa avalikustada ega selgitada kõiki riske ja muid olulisi aspekte, mis on seotud Forexi, CFDde ja krüptovaluutadega kauplemisega. Teatise eesmärk oli selgitada üldiselt ja õiglaselt ning mitte eksitavalt Forexi, CFDde ja krüptovaluutadega seotud riskide olemust.

KAUPLEMISE KÕRGE RISKIGA OLEMUSE TÕTTU EI ANNA „GPT Serax V2” SELGELGELT MITTE OTSESELT VÕI KAUDSEID GARANTIID VÕI GARANTIID, ET KASUTAJAD KASUTAVAD VÕI, MIDA KASUTAJAD MITTE MITTE VÄLJA ANNA.
Forexi, CFD-de ja krüptovaluutadega kauplemine on väga spekulatiivne ja väga riskantne ning ei sobi kõigile üldsuse liikmetele, vaid ainult neile investoritele, kes:

(a) mõistavad ja on valmis võtma endale majanduslikud, õiguslikud ja muud riskid.

(b) võtavad arvesse oma isiklikku finantsolukorda, rahalisi vahendeid, elustiili ja kohustusi on rahaliselt võimelised võtma enda kanda kogu oma investeeringu kaotuse.

(c) omama teadmisi, et mõista Forexi, CFDde ja krüptovaluutadega kauplemist ning nende aluseks olevaid varasid ja turge.

„GPT XP Serax” ei anna kasutajatele Forexi, CFD-de ja krüptovaluutade, alusvara ja turgudega seotud nõuandeid ega anna mis tahes investeerimissoovitusi. Seega, kui kasutaja ei mõista sellega seotud riske, peaks ta küsima nõu ja konsultatsiooni sõltumatult finantsnõustajalt. Kui kasutaja ikka veel ei mõista Forexi, CFDde ja krüptovaluutadega kauplemisega seotud riske, siis ei tohiks ta üldse kaubelda.

Forex, CFDd ja krüptovaluutad on tuletisinstrumendid, mille väärtus tuleneb nende aluseks olevate varade/turgude hindadest, millele nad viitavad (näiteks: valuutad, aktsiaindeksid, aktsiad, metallid, indeksite futuurid, forvardid jne). Seetõttu on oluline, et kasutaja mõistaks asjaomase alusvara/turu kauplemisega seotud riske, sest alusvara/turu hinna kõikumine mõjutab tema kauplemise kasumlikkust.

Mõned sellised riskid on järgmised

Volatiilsus – alusvarade/turgude hinnaliikumine võib olla volatiilne ja ettearvamatu. Sellel on otsene mõju kasutaja kasumile ja kahjumile. Aluseturu volatiilsuse mõistmine aitab kasutajatel otsustada, kuidas kaubelda ja kui palju ta on valmis kaotama.

Turukõikumised – Kiik on alusvara hinna järsk muutus ühelt tasemelt teisele. Erinevad tegurid võivad põhjustada lõhestumist (näiteks majandussündmused või turukuulutused) ning lõhestumine võib toimuda nii siis, kui aluseks olev turg on avatud kui ka siis, kui see on suletud. Kui need tegurid ilmnevad, kui alusvaraks olev turg on suletud, võib alusvaraks oleva turu hind selle taasavamisel (ja seega ka meie tuletatud hind) erineda märkimisväärselt sulgemishinnast, ilma et teil oleks võimalik vahepeal oma tehingut sulgeda. “Gapping” võib kaasa tuua märkimisväärse kahjumi (või kasumi).

Turu likviidsus – Forexi, CFDde ja krüptovaluutade hindu mõjutavad muu hulgas pakkumise ja nõudluse muutuvad suhted, valitsuse, põllumajanduse, kaubanduse ja kaubanduse programmid ja poliitika, riiklikud ja rahvusvahelised poliitilised ja majandussündmused ning asjaomase turu valdavad psühholoogilised omadused ning mõned Forexi, CFDde ja krüptovaluutade alusvarad ei pruugi alusvara vähenenud nõudluse tõttu kohe likviidseks muutuda. Seega võivad turutingimused väga lühikese aja jooksul oluliselt muutuda ja seega võib teatud turutingimustes olla kasutaja korralduse täitmine võimatu, mis toob kaasa kahjumi.

On arusaadav, et valuutadega kauplemisel võib esineda olukordi, liikumisi ja/või tingimusi, mis toimuvad nädalavahetusel, nädala alguses või päevasiseste oluliste makromajanduslike näitajate, majanduslike või poliitiliste uudiste avaldamise järel, mis panevad valuutaturud avanema hinnatasemetega, mis võivad oluliselt erineda eelnevatest hindadest.

* KÕRGE RISKIGA INVESTEERINGUTE HOIATUS *

Forexi, CFDde ja krüptovaluutadega kauplemine sisaldab riski, et võite oma investeeringu kaotada. Käesolevas riskihoiatuses ei ole võimalik ja ei ole võimalik avalikustada kõiki riske ja muid olulisi aspekte, mis on seotud optsioonidega ja tuletisinstrumentidega kauplemisega. Te ei tohiks spekuleerida kapitaliga, mille kaotamist te ei saa endale lubada. Soovitame tungivalt lugeda läbi meie veebilehe kasutustingimused ja privaatsuspoliitika enne meie teenuse kasutamise alustamist.

Võtke meiega ühendust

Kui teil on küsimusi selle vastutuse võtmise kohta, võite meiega ühendust võtta:

  • E-posti teel: info[at]btcloophole.app
  • Külastades seda lehekülge meie kodulehel: https://btcloophole.cloud
  • Telefoni teel: +65 6808 5888