Zrieknutie sa zodpovednosti

Posledná aktualizácia: jún 2023

Výklad a definície

Výklad

Slová, ktorých začiatočné písmeno je veľké, majú význam definovaný za týchto podmienok. Nasledujúce definície majú rovnaký význam bez ohľadu na to, či sú uvedené v jednotnom alebo množnom čísle.

Definície

Na účely tohto vyhlásenia o odmietnutí zodpovednosti:

  • Spoločnosť (v týchto Zásadách používania súborov cookie označovaná buď ako „Spoločnosť“, „My“, „Nás“ alebo „Naše“) označuje GPT XP Serax, 1 Raffles Place, Singapore, 048616 .
  • Vy znamená Používateľa, jednotlivca, ktorý pristupuje k Službe, alebo spoločnosť, prípadne inú právnickú osobu, v mene ktorej takýto jednotlivec pristupuje k Službe alebo ju používa.
  • Webová stránka odkazuje na https://btcloophole.cloud (GPT Serax V2).
  • Služba sa vzťahuje na webové sídlo.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Informácie obsiahnuté v službe slúžia len na všeobecné informačné účely.

Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za chyby alebo opomenutia v obsahu Služby.

Spoločnosť v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za akékoľvek osobitné, priame, nepriame, následné alebo náhodné škody alebo akékoľvek škody, či už v rámci zmluvného konania, nedbanlivosti alebo iných deliktov, ktoré vznikli v dôsledku používania Služby alebo jej obsahu alebo v súvislosti s nimi. Spoločnosť si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia dopĺňať, vymazávať alebo upravovať obsah Služby.

Spoločnosť nezaručuje, že služba neobsahuje vírusy ani iné škodlivé komponenty.

Zrieknutie sa zodpovednosti za externé odkazy

Služba môže obsahovať odkazy na externé webové stránky, ktoré nie sú poskytované ani spravované spoločnosťou, ani s ňou nijako nesúvisia.

Upozorňujeme, že spoločnosť nezaručuje presnosť, relevantnosť, aktuálnosť ani úplnosť akýchkoľvek informácií na týchto externých webových stránkach.

Zrieknutie sa zodpovednosti za chyby a opomenutia

Informácie poskytnuté službou slúžia len na všeobecné usmernenie o záujmových záležitostiach. Aj keď Spoločnosť prijme všetky opatrenia na zabezpečenie aktuálnosti a presnosti obsahu Služby, môžu sa vyskytnúť chyby. Navyše vzhľadom na meniacu sa povahu zákonov, pravidiel a predpisov môže dôjsť k oneskoreniu, vynechaniu alebo nepresnostiam v informáciách uvedených v službe.

Spoločnosť nezodpovedá za žiadne chyby alebo opomenutia, ani za výsledky získané z použitia týchto informácií.

Zrieknutie sa zodpovednosti za spravodlivé používanie

Spoločnosť môže používať materiál chránený autorskými právami, ktorý nebol vždy výslovne schválený vlastníkom autorských práv. Spoločnosť sprístupňuje takýto materiál na účely kritiky, komentárov, spravodajstva, výučby, vedy alebo výskumu.

Spoločnosť sa domnieva, že ide o „spravodlivé použitie“ akéhokoľvek takéhoto materiálu chráneného autorskými právami, ako je stanovené v oddiele 107 zákona Spojených štátov amerických o autorských právach.

Ak chcete použiť materiál chránený autorskými právami zo Služby na vlastné účely, ktoré presahujú rámec spravodlivého použitia, musíte získať povolenie od vlastníka autorských práv.

Vyjadrené názory Zrieknutie sa zodpovednosti

Služba môže obsahovať názory a stanoviská, ktoré sú názormi autorov a nemusia nevyhnutne odrážať oficiálnu politiku alebo stanovisko akéhokoľvek iného autora, agentúry, organizácie, zamestnávateľa alebo spoločnosti vrátane spoločnosti.

Za komentáre uverejnené používateľmi nesú plnú zodpovednosť používatelia a nesú plnú zodpovednosť za akékoľvek urážky na cti alebo súdne spory, ktoré vzniknú v dôsledku niečoho napísaného v komentári alebo ako priamy dôsledok niečoho napísaného v komentári. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za komentáre uverejnené používateľmi a vyhradzuje si právo vymazať akýkoľvek komentár z akéhokoľvek dôvodu.

Žiadne vyhlásenie o zodpovednosti

Informácie o Službe sú poskytované s vedomím, že Spoločnosť sa tu nezúčastňuje na poskytovaní právneho, účtovného, daňového alebo iného odborného poradenstva a služieb. Preto by sa nemal používať ako náhrada za konzultáciu s profesionálnymi účtovnými, daňovými, právnymi alebo inými kompetentnými poradcami.

Spoločnosť ani jej dodávatelia v žiadnom prípade nenesú zodpovednosť za akékoľvek osobitné, náhodné, nepriame alebo následné škody, ktoré vznikli v dôsledku vášho prístupu k Službe alebo jej používania alebo nemožnosti prístupu k nej alebo jej používania.

Zrieknutie sa zodpovednosti „Používanie na vlastné riziko“

Všetky informácie v službe sú poskytované „tak, ako sú“, bez záruky úplnosti, presnosti, včasnosti alebo výsledkov dosiahnutých používaním týchto informácií a bez akejkoľvek záruky, výslovnej alebo implicitnej, vrátane, ale bez obmedzenia na záruky výkonnosti, predajnosti a vhodnosti na konkrétny účel.

Spoločnosť nenesie voči vám ani nikomu inému zodpovednosť za žiadne rozhodnutie alebo opatrenie prijaté na základe informácií poskytnutých službou ani za žiadne následné, osobitné alebo podobné škody, a to ani v prípade, že bola na možnosť vzniku takýchto škôd upozornená.

ZRIEKNUTIE SA ZODPOVEDNOSTI ZA VYSOKO RIZIKOVÉ INVESTÍCIE

„GPT XP Serax“ („GPT XP Serax“) umožňuje svojim používateľom (ďalej len „používateľ“ alebo „používatelia“) obchodovať s vysoko špekulatívnymi investíciami, ktoré zahŕňajú značné riziko straty. Takéto obchodovanie nie je vhodné pre všetkých investorov, preto sa používatelia musia pred obchodovaním uistiť, že plne rozumejú rizikám. ‚GPT XP Serax‘ nespravuje ani neponúka žiadne právne, daňové, účtovné alebo investičné rady alebo odporúčania týkajúce sa vhodnosti, ziskovosti, investičnej stratégie alebo iných záležitostí tohto druhu.

Všetci používatelia a potenciálni používatelia by si mali pozorne prečítať nasledujúce Vyhlásenie o riziku a varovania obsiahnuté v tomto dokumente predtým, ako požiadajú ‚GPT XP Serax‘ o používanie jej softvéru a predtým, ako začnú obchodovať na rôznych finančných trhoch pomocou rôznych finančných nástrojov. Upozorňujeme však, že tento dokument nemôže zverejniť ani vysvetliť všetky riziká a iné významné aspekty spojené s obchodovaním na Forexe, CFD a kryptomenami. Cieľom tohto oznámenia bolo spravodlivým a nezavádzajúcim spôsobom všeobecne vysvetliť povahu rizík spojených s obchodovaním s Forexom, CFD a kryptomenami.

VZHĽADOM NA VYSOKÚ RIZIKOVÚ POVARU OBCHODOVANIA, „GPT Serax V2“ VÝSLOVNE NEPOSKYTUJE ŽIADNE VÝSLOVNÉ ANI IMPLICITNÉ ZÁRUKY ANI ZARUČUJE, ŽE POUŽÍVATELIA DOSAHUJÚ AKÝKOĽVEK ZISK ALEBO, ŽE POUŽÍVATELIA NESTRATU ŽIADNY ALEBO INVESTOVANÝ VKLAD.
Obchodovanie na Forexe, CFD a s kryptomenami je VELMI ŠPECIALISTICKÉ A VYSOKO RIZIKOVÉ a nie je vhodné pre všetkých členov širokej verejnosti, ale len pre tých investorov, ktorí:

(a) chápu a sú ochotní prevziať ekonomické, právne a iné riziká, ktoré sú s tým spojené.

(b) zohľadňujú svoju osobnú finančnú situáciu, finančné zdroje, životný štýl a záväzky sú finančne schopní prevziať stratu celej investície.

(c) mať znalosti, ktoré umožňujú porozumieť obchodovaniu s Forexom, CFD a kryptomenami, ako aj podkladovým aktívam a trhom.

‚GPT XP Serax‘ nebude poskytovať používateľom žiadne rady týkajúce sa Forexu, CFD a kryptomien, podkladových aktív a trhov, ani poskytovať investičné odporúčania akéhokoľvek druhu. Ak teda používateľ nerozumie príslušným rizikám, mal by požiadať o radu a konzultáciu nezávislého finančného poradcu. Ak používateľ stále nerozumie rizikám spojeným s obchodovaním na Forexe, CFD a kryptomenami, nemal by obchodovať vôbec.

Forex, CFD a kryptomeny sú derivátové finančné nástroje, ktoré odvodzujú svoju hodnotu od cien podkladových aktív/trhov, na ktoré sa vzťahujú (napríklad: meny, akciové indexy, akcie, kovy, futures na indexy, forwardy atď.). Je preto dôležité, aby používateľ rozumel rizikám spojeným s obchodovaním s príslušným podkladovým aktívom/trhom, pretože výkyvy ceny podkladového aktíva/trhov ovplyvnia ziskovosť jeho obchodu.

Niektoré z týchto rizík zahŕňajú

Volatilita – pohyby cien podkladových aktív/trhov môžu byť volatilné a nepredvídateľné. To bude mať priamy vplyv na zisky a straty používateľa. Pochopenie volatility podkladového trhu pomôže používateľom pri výbere spôsobu obchodovania a výšky straty.

Výkyvy na trhu – Výkyv je náhla zmena ceny podkladového aktíva z jednej úrovne na druhú. K gapu môžu viesť rôzne faktory (napríklad ekonomické udalosti alebo oznámenia na trhu) a gap sa môže vyskytnúť, keď je podkladový trh otvorený aj keď je zatvorený. Ak sa tieto faktory vyskytnú, keď je podkladový trh zatvorený, cena podkladového trhu pri jeho opätovnom otvorení (a teda aj naša odvodená cena) sa môže výrazne líšiť od zatváracej ceny, pričom medzi tým nemáte možnosť uzavrieť svoj obchod. „Gapping“ môže viesť k výraznej strate (alebo zisku).

Likvidita trhu – Ceny Forexov, CFD a kryptomien budú okrem iného ovplyvňované meniacimi sa vzťahmi ponuky a dopytu, vládnymi, poľnohospodárskymi, obchodnými a komerčnými programami a politikami, národnými a medzinárodnými politickými a ekonomickými udalosťami a prevládajúcimi psychologickými charakteristikami príslušného trhu a niektoré podkladové aktíva Forexov, CFD a kryptomien sa nemusia stať okamžite likvidnými v dôsledku zníženého dopytu po podkladovom aktíve. Trhové podmienky sa teda môžu výrazne zmeniť vo veľmi krátkom čase, a preto za určitých trhových podmienok môže byť nemožné vykonať príkaz používateľa, čo môže viesť k stratám.

Je zrejmé, že pri obchodovaní s menami môžu nastať situácie, pohyby a/alebo podmienky, ktoré sa vyskytnú cez víkend, na začiatku týždňa alebo v priebehu dňa po zverejnení významných makroekonomických údajov, ekonomických alebo politických správ, ktoré spôsobia, že sa menové trhy otvoria s cenovými úrovňami, ktoré sa môžu výrazne líšiť od predchádzajúcich cien.

* VAROVANIE PRED VYSOKO RIZIKOVÝMI INVESTÍCIAMI *

Obchodovanie s Forexom, CFD a kryptomenami zahŕňa riziko straty investície. Toto upozornenie na riziká nemôže odhaliť a ani neodhaľuje všetky riziká a iné významné aspekty obchodovania s opciami a derivátmi. Nemali by ste špekulovať s kapitálom, ktorý si nemôžete dovoliť stratiť. Odporúčame vám, aby ste si pred začatím používania našej služby prečítali Podmienky používania a Zásady ochrany osobných údajov.

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto vyhlásenia o odmietnutí zodpovednosti, môžete nás kontaktovať:

  • E-mailom: info[at]btcloophole.app
  • Navštívením tejto stránky na našej webovej stránke: https://btcloophole.cloud
  • Telefonicky: +65 6808 5888